โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เมนูหลัก          
 
พระราชดำริบางประการ
ความเป็นมาโครงการ
ความภูมิใจของเรา
คณะทำงาน
นักพฤกษศาสตร์
แผนผังสวนพฤกษศาสตร์ื
ภาพการเรียนรู้้
ภาพกิจกรรม
ห้องสวนพฤกษศาสตร์์ืื
แหล่งรวมพันธุ์ไม้
การทำพันธุ์ไม้แห้ง
ประโยชน์ที่ได้รับ
เป้าประสงค์ปี 54


เว็บไซค์ที่เกียวข้อง

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการอนุรักพันธุกรรมพืชฯ
 

 

       

         การใช้ประโยชน์ต่อเนื่องจากสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในทรรศนะของ นักพฤกษศาสตร์ การใช้ประโยชน์ต่อเนื่องจากสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจำแนกได้เป็น 3ประเภทใหญ่ๆดังนี้

          1.  การใช้ประโยชน์ในการเรียน การสอนทางวิทยาศาสตร์ เช่น ชีววิทยา นิเวศวิทยาเกษตร และวิทยาศาสตร์กายภาพ
          2.  การใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ เช่น ภาษาไทย สังคมศึกษา พุทธศาสนา สุขศึกษา ศิลปะ และอื่นๆ
          3.  การใช้ประโยชน์ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
          4.  การใช้ประโยชน์ทางด้านการอนุรักษ์

1.การใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชาทางวิทยาศาสตร์

            - เป็นแหล่งที่รวบรวมตัวอย่างของจริง
            - เป็นแหล่งที่รวบรวมตัวอย่างของจริงที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนได้
            - การเรียนการสอนทางด้านชีววิทยา มีหลายสาขา เช่น                                                                     + ความหลากหลายของพืช ศึกษาชนิดต่างๆ ของพืชสังเกตความแตกต่างและกลุ่มชนิดต่างๆ ของพืช
                   + การจัดจำแนก ศึกษาการจัดกลุ่มพืชสัณฐานวิทยาของพืช ศึกษาลักษณะของส่วนประกอบต่างๆ ของพืช
                   + กายวิภาคของพืช ศึกษาการทำงานของส่วนต่างๆ ของพืช
                   + การเกษตร การปลูก การดูแลรักษาพืช
                   + โครงการวิทยาศาสตร์ การทดลอง ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายๆ เช่น
                       .. การเรียนการสอนด้านนิเวศวิทยา เช่น สังคมพืช พืชบก พืชน้ำพืชอิงอาศัย
                       .. การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างการจับตัวของพืชน้ำแบบจมใต้น้ำ ลอยน้ำ เป็นต้น
                       .. การอยู่ร่วมกันระหว่างพืชกับสัตว์     
                       .. การถ่ายละอองเรณูของพืชโดยอาศัยแมลง และอื่นๆ เป็นตัวอย่างของสิ่งแวดล้อมที่ดี                                                                                             

2. การใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ              
        2.1  วิชาภาษาไทย
            2.1.1  เชื่อมโยงพันธุ์ไม้กับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อ
                     เช่นประเพณีการในการไหว้ครู เป็นต้น
            2.1.2  เชื่อมโยงกับสำนวนไทย คำพังเพย สุภาษิต เป็นต้น
            2.1.3  เชื่อมโยงกับวันสำคัญ เช่นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ในวันพ่อ วันแม่ เป็นต้น
            2.1.4  เชื่อมโยงกับวรรณคดีไทยทำให้จดจำได้ซาบซึ้งถึงบทกลอนวรรณคดีเหล่านั้น
ได้เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้น
        2.2  วิชาพุทธศาสนา
           2.2.1  ใช้พันธุ์เปรียบเทียบสัจธรรม
           2.2.2  ใช้พันธุ์ไม้บางชนิดสื่อโยงไปถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
           2.2.3  แสดงถึงบทบาทของพันธ์ไม้ที่มีต่อสังคมมาแต่บรรพกาล                                        2.3  วิชาสังคมศึกษา
           2.3.1  เปรียบเทียบการอยู่ร่วมกันของพันธ์ไม้ในสังคมพืชกับสังคมมนุษย์
           2.3.2  เปรียบเทียบความหลากหลายของพันธ์ไม้กับความหลากหลายในสังคมมนุษย์
        2.4  วิชาสุขศึกษา
           2.4.1  แสดงให้เห็นสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้สุขภาพกายและจิตดียิ่งขึ้น
           2.4.2  พันธุ์ไม้ที่ใช้เป็นยารักษาโรค
           2.4.3  พันธุ์ไม้ที่ใช้เป็นอาหาร                                                                                                2.5  วิชาลูกเสือและเนตรนารี หรืออนุกาชาด
           2.5.1  ใช้เป็นบริเวณฝึกสังเกต การสะกดรอย และการตั้งค่าย
           2.5.2  ใช้ในการยังชีพ เช่น ต้นไม้ที่รับประทานได้ ต้นไม้ที่เป็นพิษ
           2.5.3  ใช้ในการบำเพ็ญประโยชน์                                                                                             2.6  วิชาศิลปะ
           2.6.1  การวาดภาพจากตัวอย่างพันธุ์ไม้ในสวน
           2.6.2  การทำภาพพิมพ์ใบไม้
           2.6.3  การประดิษฐ์ผลงานศิลปะ จากดอกไม้แห้ง ใบแห้งและผลหรือกิ่งไม้แห้งๆ
           2.6.4  การวาดภาพเกี่ยวกับต้นไม้โดยจินตนาการอิสระ


 

     

ติดต่อผู้จัดทำ

portt2001@hotmail.com

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี