หน้าหลัก

วิสัยทัศน์

วัตถุประสงค์ู

บุคลากร

 
 
 

สาระน่ารู้

 

หลักการจัดตั้งชมรม

 
 

หลักสตรูประถมศึกษา

หลักสตรูมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสตรูมัธยมศึกษาตอนปลาย

สุขบัญญัติ 10ประการ

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

พฤติกรรมเสี่ยง

โรคภัยไข้เจ็บ

เพศศึกษา

อาหารเพื่อสุขภาพ

วิธีคล้ายความเครียด

กิจกรรมยุวกาชาดในโรงเรียน

ยุวกาชาดคืออะไร

วัตถุประสงค์ยุวกาชาด

หลักกาชาด7ประการ

หลักการจัดตั้งชมรม

การบริจาคโลหิต

การปฐมพยาบาล

ภาพ

เว็บลิงค์

www.google.co.th

ผู้จัดทำ

เกษรา กันหาแก้ว

 

 

 

หลักการจัดตั้งชมรมยุวกาชาด

ชมรมยุวกาชาด ประกอบด้วยคณะกรรมการ2 ส่วน ดังนี้

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือหน่วยงานทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบโรงเรียน

เป็นประธาน กรรมการอื่นไม่เกิน 10 คน อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดเป็นกรรมการและเลขานุการ

2. คณะกรรมการชมรมยุวกาชาด ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ประธานชมรม กรรมการจำนวนอย่างน้อย 10 คนสมาชิกชมรมอย่างน้อย 20 คน

เมื่อได้ดำเนินการจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแบบฟอร์มไปยังผู้อำนวยการยุวกาชาด เลชที่ 1873 ถนนพระราม ท ี่4 แขวงปทุวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ10330 โดยสำนักงาน จะส่งเกียรติบัตรการจัดตั้งชมรม

 

 

 
 

โทร 077-355481 โทรสาร 077-355334

อีเมล์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี www.sksrt.ac.th