หน้าหลัก

วิสัยทัศน์

วัตถุประสงค์ู

บุคลากร

 
 
 

สาระน่ารู้

 

ยุวกาชาดคืออะไร

 
 

หลักสตรูประถมศึกษา

หลักสตรูมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสตรูมัธยมศึกษาตอนปลาย

สุขบัญญัติ 10ประการ

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

พฤติกรรมเสี่ยง

โรคภัยไข้เจ็บ

เพศศึกษา

อาหารเพื่อสุขภาพ

วิธีคล้ายความเครียด

กิจกรรมยุวกาชาดในโรงเรียน

ยุวกาชาดคืออะไร

วัตถุประสงค์ยุวกาชาด

หลักกาชาด7ประการ

หลักการจัดตั้งชมรม

การบริจาคโลหิต

การปฐมพยาบาล

ภาพ

เว็บลิงค์

www.google.co.th

ผู้จัดทำ

เกษรา กันหาแก้ว

 

 

 

ยุวกาชาดคืออะไร

กิจกรรมยุวกาชาด คือ การสร้างเยาชนคนรุ่นใหม่ให้มีหัวใจกาชาด ให้เป็นคนดี เก่ง รอบรู้ และมีสุขภาพดี

สามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้เป็นฐานพลังที่เข้มแข็งไม่เพียงแต่ของกาชาด

หากยังเป็นของประเทศ

ไทยสืบไปในภายหน้า

ดังนั้น ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาจึงเห็นความสำคัญของยุวากาขาด ึีงได้จัดตั้งชมรมยุวกาชาดขึ้น

เพื่อให้นักเรียนได้มีบทบาทในการช่วยเหลือผู้อื่น

 

 
 

โทร 077-355481 โทรสาร 077-355334

อีเมล์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี www.sksrt.ac.th