หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
บุคลากร
หลักสูตร
หลักภาษาไทย
ภาษาไทยพื้นฐาน
ทำไมต้องเรียนภาษาไทย
คำในภาษาไทย
ภาษากับวัฒนธรรม
ประโยคในภาษาไทย
สุภาษิตคำพังเพย
วรรณคดีเเละวรรณกรรม
วันภาษาไทย
วันสุนทรภู่
รูปเเบบการเขียนจดหมาย
คำราชาศัพท์
การบูรณาการ
ภาพกิจกรรม
เว็บที่เกี่ยวกับภาษาไทย
ผู้จัดทำ

วรรณคดีเเละวรรณกรรม

วรรณคดี คือ หนังสือหรืองานเขียนที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดี มีความงามด้านภาษา

การใช้คำ มีคุณค่าเข้าขั้นวรรณศิลป์และมีเนื้อหาที่ดีสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อ่านให้เกิดความ

เพลิดเพลินความสำนึกคิด และอารมณ์ต่าง ๆ ตามผู้เขียน และเพื่อให้เข้าใจความหมายของ

วรรณคดีให้ชัดเจนยิ่งขึ้นมี 3 ลักษณะ คือ

 1. มีความเป็นศิลปในคุณลักษณะข้อนี้วรรณคดีต้องมีความงดงาม

กล่าวคือ ต้องสะท้อนชีวิตในแง่ความเป็นจริงที่ถูกต้องงดงาม

 2. มีลักษณะของการคาดคะเน การตีความหมายทางวรรณคดีจะขึ้น

อยู่กับการคาดคะเนของแต่ละคน การคาดคะเนอาจจะแตกต่างกันไปตามความซาบซึ้งของคนอ่าน

 3. มีลักษณะของความคงทนเป็นที่นิยมและอยู่ในความทรงจำของ

คนอ่านในระยะเวลาอันยาวนาน ไม่ใช่เป็นที่นิยมกันในวันนี้วันเดียว

 

วรรณกรรมหมายถึง วรรณคดีหรือศิลปะ ที่เป็นผลงานอันเกิดจากการคิด

และจินตนาการ แล้วเรียบเรียง นำมาบอกเล่า บันทึก ขับร้อง หรือสื่อออกมาด้วยกลวิธีต่างๆ

โดยทั่วไปแล้ว จะแบ่งวรรณกรรมเป็น 2 ประเภท คือ วรรณกรรมลายลักษณ์ คือวรรณกรรม

ที่บันทึกเป็นตัวหนังสือ และวรรณกรรมมุขปาฐะ อันได้แก่วรรณกรรมที่เล่าด้วยปาก ไม่ได้้จด

บันทึกด้วยเหตุนี้ วรรณกรรมจึงมีความหมายครอบคลุมกว้าง ถึงประวัตินิทาน ตำนาน เรื่องเล่า

ขำขัน เรื่องสั้น นวนิยาย บทเพลง คำคม เป็นต้น

วรรณกรรมเป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเรื่องราวให้เข้าใจระหว่างมนุษย์

ภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค้น และสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้สื่อความหมาย เรื่องราวต่าง ๆ ภาษาที่มนุษย์ใช้ใน

การสื่อสารได้แก่

วรรณกรรมไทย แบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ

1 ร้อยแก้ว เป็นข้อความเรียงที่แสดงเนื้อหา เรื่องราวต่าง ๆ

2ร้อยกรอง เป็นข้อความที่มีการใช้คำที่สัมผัส คล้องจอง ทำให้สัมผัสได้ถึงความงาม

ของภาษาไทยร้อยกรองมีหลายแบบ

 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี