รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
lemming_looker.gif (580 bytes)

สนใจคลิ๊ก
dot.gif (421 bytes) คำอธิบายรายวิชา dot.gif (421 bytes) การคิดเลือกหัวเรื่อง dot.gif (421 bytes) การแสดงผลงาน
dot.gif (421 bytes) จุดประสงค์ dot.gif (421 bytes) การวางแผน dot.gif (421 bytes) การประเมินโครงงาน
dot.gif (421 bytes) เนื้อหา dot.gif (421 bytes) การลงมือทำโครงงาน
dot.gif (421 bytes) ขั้นตอนการทำโครงงาน dot.gif (421 bytes) การเขียนรายงาน

pointer2.gif (920 bytes)

กิจกรรมนักเรียน

ตัวอย่างรูปแบบรายงาน

ดูตัวอย่างเพื่อนก่อนทำ

bcabull3.gif (837 bytes)ท้องเที่ยวจังหวัดสงขลา class1d2.gif (1222 bytes) หน้าปกรายงาน bcabull3.gif (837 bytes)กล้วยไม้
bcabull3.gif (837 bytes)ภาวะโลกร้อน class1d2.gif (1222 bytes) คำนำ bcabull3.gif (837 bytes)การเพาะเลี้ยงไรแดง
bcabull3.gif (837 bytes)ศาสนาพุทธ class1d2.gif (1222 bytes) สารบัญ bcabull3.gif (837 bytes)การเลี้ยงไก่บ้าน
bcabull3.gif (837 bytes)7 สิ่งมหัสจรรย์ class1d2.gif (1222 bytes) บทคัดย่อ bcabull3.gif (837 bytes)การขยายพันธ์ลำไย
bcabull3.gif (837 bytes)ภาวะโลกร้อน class1d2.gif (1222 bytes) รายละเอียดของเนื้อหา bcabull3.gif (837 bytes)การปลูกแตงโม
bcabull3.gif (837 bytes) class1d2.gif (1222 bytes) คู่มือการใช้งาน bcabull3.gif (837 bytes)คำแนะนำการใช้วัคซีน

แผนการสอน

class1d2.gif (1222 bytes) เอกสารอ้างอิง bcabull3.gif (837 bytes)การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะละกอ
bcabull3.gif (837 bytes) โครงงานคืออะไร   bcabull3.gif (837 bytes)
bcabull3.gif (837 bytes) ประเภทของโครงงาน bcabull3.gif (837 bytes)
bcabull3.gif (837 bytes) จุดมุ่งหมายการทำโครงงาน bcabull3.gif (837 bytes)
bcabull3.gif (837 bytes) ขั้นตอนการทำโครงงาน bcabull3.gif (837 bytes)
bcabull3.gif (837 bytes) การจัดทำคู่มือโครงงาน

อาจารย์ผู้สอน     นางพิศมัย   จินดำ

bcabull3.gif (837 bytes)
bcabull3.gif (837 bytes) การประเมินผลโครงงาน    

redhome.gif (1076 bytes)