คำนำ


                  โครงงานพืชสมุนไพรได้จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรในการศึกษาของนักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับพืชสมุนไพรไทย ไม่ว่าจะเป็น ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่ออื่น ลักษณะ สรรพคุณ สาระน่ารู้ แบบทดสอบ

เพื่อสะดวกในการค้นหา           มีเนื้อหาตรงกับความต้องการของผู้ใช้สามารถนำไปใช้ในการป้องกันแก้ปัญหาและเลือก
รับประทานอาหาที่ช่วยรักษาป้องกันโรคและเป็นประโยชน์ต่อตัวเองในชีวิตประจำวันได้                   หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานฉบับนี้คงเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาได้เป็นอย่างด


นายนิรุต รอดเป็นไทย
นางสาวรสวรรณ เสนลิ้ม
นางสาวผกามาศ หมอนสวัสดิ์
    ผู้จัดทำ

redhome.gif (1076 bytes)