โครงงานพืชสมุนไพร


     

โดย

นายนิรุต รอดเป็นไทย
นางสาวรสวรรณ เสนลิ้ม
นางสาวผกามาศ หมอนสวัสดิ์

เสนอ

อาจารย์พิศมัย   จินดำ


โครงงานฉบับนี้เป็นส่วนงานของรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์   ช 02172
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

redhome.gif (1076 bytes)