ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย    
         school.gif (2654 bytes)
Star00.gif (4371 bytes)

                    อาชีพหลักสําคัญของคนไทย คือ   เกษตรกรรม  ได้เเก่   การเพาะปลูก     การเลี้ยงสัตว์   การประมง  การทําป่าไม้    ทั้งนี้เพาะสภาพภูมิประเทศเเละภูมิอากาศอํานวย เเม้ว่าปัจจุบัน   จะมีรายได้จากการอุตสาหกรรมการค้า  การบริการ  เพิ่มขึ้นก็ตาม

              การเพาะปลูก

               การเพาะปลูก   คือการทํานา   ทําไร่    ทําสวน    การเพาะปลูกที่เป็นอาชีพหลัก    คือ


          ข้าว  เป็นอาหารหลักของคนไทยและคนเอเช๊ย   ปลูกได้ทุกภากในประเทศไทย   ภาคกลางปลูกใด้มากเป็นอันดับ 2 รองจากภากตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคเหนือปลูก    ได้ผลผลิตต่อไร่สูงสุด   ภาคไต้ปลูกข้าวได้ปริมาณ น้อยกว่าภาคอื่นๆ ปลูกมากทางตะวันออกรอบๆทะเลสาบสงขลา               
          - ประเทศไทยผลิตข้าวได้มากรองจากจีน     อินเดีย  อินโดนีเซีย
          - ผลผลิตข้าวต่อไร่ของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เมื่อเทียบกับญี่ปุ่น  ไต้หวัน   เกาหลี   เพราะไทยยังอาศัยธรรมชาติ      ขาดความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย


        
มันสัมปะหลัง   เป็นพืชอาหารส่งออกที่สำคัญรองจากข้าว  ใช้ทำแป้งมัน   ผงชูรส   แอลกอฮอล์   สีประกอบอาหาร    ชอบดินปนทราย     ปลูกครั้งแรกที่

จังหวัดชลบุรี    ระยอง   ต่อมาขยายไปปลูกยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     ตลาดรับซื่อที่สำคัญ คือ กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยุโยป (อี อี ซี )  ข้าวโพด   ทำรายได้ให้กับประเทศมากรองจากข้าวและมันสัมปะหลัง    เป็นพืชที่ทนทาน    ปลูกมากในภาคกลาง    จังหวัดเพชรบูรณ์ผลิตได้สูงสุด


        
ข้าวโพด    ทำรายได้ให้กับประเทศมากรองจากข้าวและมันสำปะหลัง   เป็นพืชที่ทนทาน   ปลูกมากในภาคกลาง  จังหวัด
เพชรบูรณ์ผลิตได้สูงสุด


       
อ้อย  เป็นอาหารและพืชอุตสาหกรรม    ใช้ทำเครื่องดื่ม    ยารักษาโรค   น้ำตาล    แหล่งปลูกอ้อยที่สำคัญ คือ   กาญจนบุรี  ชลบุรี   สุพรรณบุรี   นครปฐม    ตลาดรับซื้อน้ำตาลของไทย   คือ  จีน   ญี่ปุ่น    มาเลเซีย  เกาหลีใต้


       
มะพร้าว    ปลูกมากในจังหวัดชายทะเลภาคใต้    เช่น   ชุมพร    สุราษฎร์ธานี     เกาะสมุย


      
ยางพารา    ทำรายได้ให้กับประเทศมาก    ขึ้นได้ดีบริเวณที่มีฝนตกมาก    น้ำใม่แช่ขัง    ปลูกมากในภาคใต้
และภาคตะวันออก    ตลาดรับซื้อยางที่สำคัญ   คือ  อเมริกา   ญี่ปุ่น    ยุโรป   จีน   ไต้หวัน    ฮ่องกง


        
ยาสูบ   เป็นพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์เวอร์จิเนีย     ชอบอากาศแห้งแล้งและเย็น ปลูกมากในภาคเหนือและภาค ตะวันออก เฉียงเหนือ   


       
กาแฟ     เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของไทยปลูกมากทางภาคใต้     กาแฟที่มีชื่อเสียงของไทยคือ    กาแฟเขาช่อง    จังหวัด ตรัง

 

      การเลี้ยงสัตว์
                 จุดมุ่งหมายเพื่อผลิตเป็นอาหารและส่งออกในรูปของเนื้อสัตว์แช่แข็ง   เช่น  สุกร  โค เป็ด ไก่


          
โค    ปัจจุบันรัฐบาลได้สั่งโคพันธุ์อเมริกันบรามันเข้ามาผสมกับพันธุ์พื้นเมือง     ทำให้ได้พันธุ์ใหญ่ ขึ้นทนทาน ต่อโรคและอากาศได้ดี    เลี้ยงมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     ปํจจุบํนได้ร่วมมือกับ ชาวต่างปะเทศทําเป็น ฟาร์มปศุสัตว์ ขนาดใหญ่  เช่น   ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก ที่สระบุรี  ฟาร์มโคนมไทย-เยอรมัน   ที่เชียงใหม่


          
กระบือ  ยังมีเลี้ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   เพราะเกษตรกรยังต้องใช้แรงงานกระบือในการทํานา


          
สัตว์ปีก   ได้แก่  เป็ด ไก่  ห่าน  มีการคัดเลือกพันธุ์   การป้องกันโรค    มีการทำฟาร์มไก่เนื้อ   ไก่ไข่  ส่งออกทั้งเนื้อไก่
แช่แข็ง   และไข่ไก่สด

        การประมง     
                  การประมงเป็นอาชีพสำคัญรองจากการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์   แบ่งออกเป็น

             
-  การประมงน้ำจืด   มีการจับปลานิล  ปลาช่อน   ปลาตะเพียน ปลาดุก  ปลาสวาย   ลปาเทโพ  กุ้งก้ามกาม   ตามแม่น้ำ ลำคลอง  หนอง  บึง


            
- การประมงน้ำเค็ม   ทำกันมากบริเวณอ่าวไทยและชายฝั่งทะเลอันดามัน   ปัจจุบันมีการขยายออกไปจับสัตว์น้ำ
ในเขตน่านน้ำสากล   แถบมหาสมุทรอินเดีย   ทะเลจีนใต้    ส่วนใหญ่ส่งไปขายยังประเทศญี่ปุ่น   สหรัฐอเมริกา  และยุโรป


            
- การประมงน้ำกร่อย  ทำกันมากบริเวณที่มีน้ำจืดจากแม่น้ำไหลไปรวมกับน้ำทะเล   เช่น  จังหวัดจันทบุรี   ระยอง 
สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร   เพชรบุรี  เป็นต้น    สัตว์น้ำที่จับได้   ได้แก่ปลาทู  ปลากุเลา   ปลากะพง  ปูม้า  ปูทะเล   หอย  ฯลฯ
เป็นอาชีพที่ทำรายได้ได้ดี   แต่ก็ทำลายป่าชายเลน

     การทำป่าไม

              
ปัจจุบันการทำป่าไม้ลดความสำคัยลง    เพราะรุฐบาลออกพระราชกำหนดยกเลิกสัมปทานการทำป่าไม้ทั่วประเทศ
พ.ศ.2532

      การทำเหมืองแร่

              การทำเหมืองแร่ คือ   การขุดตามผิวเปลือกโลกมาใช้ประโยชน์ ทำกันมากในภาคใต้  ภาคตะวันตก และ ภาคเหนือ

    อุตสาหกรรม
             อุตสาหกรรม หมายถึง การแปลสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป   แบ่งออกเป็น


           
1.อุตสาหกรรมในครัวเรือน หรือ หัตถกรรม  เป็นการผลิตโดยใช้ฝีมือ

            2.อุตสาหกรรมเบา   ใช้ทุนและแรงงานน้อย   เช่น  ท้อผ้า   ทำอาหารกระป๋อง

           
3.อุตสาหกรรมหนัก   ลงทุนมาก  เช่น   โรงงานกลั่นน้ำมัน   อู่ต่อเรือ  เป็นต้น

     การค้า    
            การค้า   หมายถึง  การซื้อขาย   แลกเปลื่ยนสินค้า

          
สินค้าออกของไทย  ได้แก่   ข้าว  มันสำปะหลัง  ข้าวโพด   ดีบุก  น้ำตาลทราย   เสื้อผ้าสำเร็จรูป   ผลิตภัณท์ไฟฟ้า  สิ่งทอ ฯลฯ  ประเทศคู่ค้าของไทย คือ

ญี่ปุ่น  สหรัฐอเทริกา  แคนาดา   จีน  ไต้หวัน  ฮ่องกง   และกลุ่ตลาดร่วมยุโรป

           
สินค้าเข้าของไทย    ได้แก่  เครื่องจักรกล   น้ำมัน  รถยนต์  รถบรรทุก

           
ดุลการค้า   หมายถึง   การเปรียบเทียบความแตกต่างของมูลค่าของสินค้าออกและมูลค่าสินค้าเข้า แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ   ดุลการค้าสมดุล   ดุลการค้า

ขาดดุล   และดุลการค้าเกินดุล   ของประเทศไทยเป็นดุลการค้าขาดดุลเสมอมา

                  

                                                                         Star00.gif (4371 bytes)

         shouse2.gif (223 bytes)     pbook_1.gif (43374 bytes)     แบบทดสอบ