ศาสนาในประเทศไทย   
           
flowerline2.gif (16079 bytes)

                                                     ศาสนาพุทธ
พระพุทธศาสนา

               พระพุทศาสนาเกิดขึ้นในประเทศอินเดีย     เมื่อประมาณ  2,600   ปีมาแล้ว      โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา   

พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ไปยังดินแดนต่าง ๆ    อย่างกว้างขวางในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

ประวัติพระพุทธเจ้า    
                พระพุทธเจ้ามีนามเดิมว่า   สิทธัตถะ   เป็นโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ กับพระนางสิริมหามายา   แห่งกรุงกบิลพัสดุ์  
แคว้นสักกะ  ปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาล     เสด็จออกบวชเมื่อพระชนมายุได้   29  พรรษา    พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่า   
ชีวิตคนเรามีแต่ความทุกข์    เช่น   มีการเกิด  แก่   เจ็บ  ตาย   ต้องการหาทางดับทุกข์ 

        วิธีปฏิบัติในการแสวงหาสัจธรรมของพระพุทธเจ้า    คือ
1.   ศึกษาจากสำนักอาจารย์ที่มีชื่อเสียง
2.  บำเพ็ญทุกรกิริยา
3.   บำเพ็ญเพียรทางจิตใจด้วยการภาวนา
สังเวชนียสถาน  คือ    สถานที่สำคัญทางศาสนาพุทธได้แก่
- สถานที่ประสูติ      ลุมพินีวัน                                                    - สถานที่ปฐมเทศนา       ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
- สถานที่ตรัสรู้       ตำบลพุทธคยา
                                             - สถานที่ปรินิพพาน      กรุงกุสินารา

นิกายสำคัญในพระพุทธศาสนา    มี  2  นิกายใหญ่ ๆ  คือ
1.  นิกายเถรวาท  หรือ  หินยาน     เป็นนิกายเก่าแก่ที่สุด      ยึดถือพระธรรมวินัยเดิมอย่างเคร่งครัดนับถือมากในไทย   พม่า  เขมร  ลาว
2.  นิกายอาจริยวาท   หรือ    มหายาน   เปลี่ยนแปลงพระธรรมวินัยให้เหมาะสมกับกาลเวลา    นับถือมากในจีน  ญี่ปุ่น     เกาหลี    ทิเบต
หลักธรรมที่สำคัญ    ได้แก่


อริยสัจ  4  คือ    ความจริงอันประเสริฐ   ได้แก่
1.  ทุกข์   คือ    ความไม่สบายกาย      ไม่สบายใจ      ได้แก่    ความเกิด    แก่   เจ็บ    ตาย
2.  สมุทัย    คือ    ต้นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์     ได้แก่   ตัณหา 3 ประการ
3.  นิโรธ   คือ    ความดับทุกข์    ได้แก่     การหมดกิเลส    คือ    นิพพาน
4.  มรรค   คือ  ทางดับทุกข์    ได้แก่   อริยมรรค   มีองค์  8

พระไตรปิฎก   คือ   คัมภีร์คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า    แบ่งเป็น  3  หมวด   คือ
1.  พระสุตตันตปิฎก    รวมคำสอนของพระพุทธเจ้า      และพระสาวก
2.  พระวินัยปิฎก      ศีลของพระภิกษุ      และพิธีกรรมทางศาสนา
3.  พระอภิธรรมปิฎก     รวมหลักธรรมชั้นสูง
พระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาทเป็นภาษามคธ     ฝ่ายมหายานเป็นภาษาสันสกฤต
การบวช  ได้แก
พิธีกรรมที่สำคัญทางพุทธศาสนา    ได้แก่
-่   บวชเณร   เรียกว่า  บรรพชา  กับบวชพระ   เรียกว่า  อุปสมบท
- การเวียนเทียน      ในวันสำคัญ   คือ   วันวิสาขบูชา       วันอัฏฐมีบูชา      วันมาฆบูชา       วันอาสาฬหบูชา


                                                                           
                                            ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์  

       ศาสนาคริสต์ เกิดขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์     ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้     ศาสดาของศาสนาคริสต์   คือ  พระเยซู    

เป็นชาวยิว      ประสูติเมื่อวันที่  25   ธันวาคม  พ.ศ. 543    (ค.ศ.1)   เป็นบุตรของนายโยเซฟกับนางมาเรีย
คัมภีร์ของศาสนาคริสต์     เรียกว่า     คัมภีร์ไบเบิล  แบ่งเป็น   2  ภาค  คือ
1.  พระธรรมเดิม  หรือ   พันธสัญญาเดิม    กล่าวถึง    กฎหมายต่างๆ   สาวก    บทสวด   บทสดุดี    สุภาษิต   บทเพลง      ฯลฯ
2.  พระธรรมใหม่  หรือ    พันธสัญญาใหม่     เกี่ยวกับชีวิตและคำสอน
ของพระเยซู

หลักคำสอนที่สำคัญ
บัญญัติ 10 ประการ

1. จงมนัสการพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว
2.
อย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ
3.
จงนับถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์
4.
 จงนับถือบิดามารดา
5. 
อย่าฆ่าคน
6. 
อย่าผิดประเวณี
7. 
อย่าลักทรัพย์
8. อย่าใส่ความนินทา
9. อย่าคิดมิชอบ
10. อย่าโลภสิ่งของผู้อื่น

- หลักตรีเอกานุภาพ      เชื่อมีพระเจ้าองค์เดียว    แต่มี 3 บุคคล  คือ     พระบิดา    พระบุตร     และพระจิต
- หลักความรัก   "จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง" เป็นกฎทองของศาสนาคริสต์    ซึ่งเน้นเรื่องความรัก    ว่ามนุษย์
ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า      จึงควรรักกันเหมือนพี่น้อง

พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา    ได้แก่
1.  ศีลล้างบาป      เป็นพิธีแรกที่ชาวคริสต์ศาสนิกชนจะต้องรับ
2.  ศีลกำลัง      เพื่อยืนยันการยอมรับนับถือศาสนาคริสต์
3.  ศีลมหาสนิท      ทำที่โบสถ์ทุกวันอาทิตย์
4.  ศีลแก้บาป       พิธีที่ชาวคริสต์ไปสารภาพบาปกับบาทหลวง
5.  ศีลเจิมคนไข้     พิธีกรรมที่บาทหลวงเจิมนํ้ามันให้แก่คนไข้    เพื่อรักษาโรค
6.  ศีลบวช     คือ    พิธีบวชพระ
7.  ศีลสมรส   คือ    พิธีสมรสที่ต้องกระทำต่อหน้าบาทหลวง


                                                                                           
                                                                 
   ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม
            
ศาสนาอิสลามเกิดขึ้นที่เมืองเมกกะ    ประเทศซาอุดีอาระเบีย     คำว่า  "อิสลาม" แปลว่า   สันติ    นับถือพระเจ้าองค์เดียว
คือ  พระอัลเลาะห์     ศาสดา   คือ    พระนบีมุฮัมหมัด     คัมภีร์ทางศาสนา     เรียกว่า   "อัล - กุรอาน"  ภาษาที่ใช้บันทึก
คือ  ภาษาอาหรับ
- ศาสนาฮินดู    เชื่อว่าปฐมวิญญาณของสรรพสิ่งในโลก     คือ   พระพรหม
- จุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาพราหมณหลักคำสอนที่สำคัญ     ได้แก่
- หลักศรัทธา    มี  6 ประการ   คือ
1. ศรัทธาในพระอัลเลาะห์
2. ศรัทธาในบรรดามลาอีกะฮ์ (เทวทูต)
3. ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์
4. ศรัทธาในศาสนทูต
5. ศรัทธาในวันพิพากษา
6. ศรัทธาในกฎสภาวะของพระเจ้า
- หลักปฏิบัติ   มี 5 ประการ   คือ
1. การปฏิบัติตนต่อพระอัลเลาะห์
2. การทำพิธีละหมาด
3. การถือศีลอดในเดือนรอมาฎอน
4. การบริจาคซะกาต
5. การไปประกอบพิธีฮัจญ์  ณ   เมืองเมกกะ

                                                              ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
        ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูเกิดขึ้นในประเทศอินเดีย    ประมาณ 1,000 ปีก่อนพุทธศักราช     เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุด
เกิดขึ้นในกลุ่มชาวอารยันทางเหนือของอินเดีย     ซึ่งมีความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณบรรพบุรุษผสมกับการนับถือเทพเจ้า
ในธรรมชาติ

- สังคมชาวอินเดียดั้งเดิม     มีการเเบ่งชนชั้นวรรณะของคนเป็น    4  พวก  ได้แก่
1. พราหมณ์ - นักบวช
2. กษัตริย์ - นักรบ
3. แพศย์ - พ่อค้า
4. ศูทร - กรรมกร
- คัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์    เรียกว่า   คัมภีร์พระเวท    แบ่งออกเป็น  3  หมวด    ได้แก่   ฤคเวท     ยชุรเวท   สามเวท
- ตรีมูรติ  หมายถึง    เทพเจ้าสูงสุดของศาสนาพราหมณ์     ได้แก่
1. พระพรหม    ผู้สร้างโลก
2. พระนารายณ์     หรือ   พระวิษณุ   ผู้รักษา
3. พระศิวะ  หรือ   พระอิศวร     ผู้ทำลาย
4. ศาสนาฮินดู   เชื่อว่าวิญญาณของสรรพสิ่งในโลก    คือ   พระพรหม
  

Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)

shouse2.gif (223 bytes)   pbook_1.gif (43374 bytes)   แบบทดสอบ