หน้าหลัก
การทักทาย (Response) การตอบ
การแนะนำให้รู้จักกับผู้สูงอายุ
การทักทายปราศรัย
TELEPHONE โทรศัพท์
การต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยม
การเยี่ยมเยียน (Visting)
AT HOME ที่บ้าน
INVITATION การเชื้อเชิญ
MEALS มื้ออาหาร
ไปเยี่ยมคนไข้
การเชิญชวนนัดหมาย (Invitation-Appointment)
คณะผู้จัดทำ
วัน/เดือน /ปี