ความเป็นมาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    สยามอรมราชกุมาร

               "การสอนและอบรมให้มีจิตใจสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้นควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม
ความหน้าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชการใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า 
หากไม่อนุรักษ์จะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายต่อตนเอง จะทำให้เด็กเกิด ความเครียดซึ่งจะเป็นผล เสียต่อประเทศในระยะยาว"            

"โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน "

                โครงการพฤษศาสตร์โรงเรียน  เป็นโครงการอันเนืองมาจากพระราชดำริ  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี   ซึ่งทรงเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน เพื่อสร้างจิตสำนึกด้าน
อนุรักษ์พันธ์กรรมพืช  เมื่อปี    พ.ศ 2538
               สวนพฤษศาสตร์โรงเรียนคือ แหล่งรวบรวมพืชพรรณไม้ต่าง ๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตาม ความเหมะสมในสภาพที่
ี่คล้ายถิ่นอาศัยเดิม มีห้องพฤษศาสตร์เป็นสถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่าง พรรณไม้ รักษาสภาพอาจเป็นตัวอย่างแห้ง
ตัวอย่างดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอื่น ๆ ใช้เป็นสถานที่ จัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ     นอกจากนี้สวนพฤษศาสตร์
โรงเรียนยังให้ประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้าเพื่อการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ อีกมากมาย

"งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน" ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
                ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อจัดสวนพรรณพืช
ในท้องถิ่น    พรรณพืชที่มีประโยชน์ในทุกเนื้อที่ของโรงเรียนอย่างเหมาะสม    ติดป้ายชื่อต้นไม้ ทั้งชื่อสามัญและชื่อทางวิทยาศาสตร์ จัดตั้งพิพิธพันธูกรรมพืช เก็บส่วนต่าง ๆ ของพรรณไม้แห้ง สำหรับแหล่ง ศึกษาค้นคว้าทางพันธุกรรมพืชในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มีเนื้อที่ 128 ไร่ เป็นสวนยางพารา 25 ไร่ เป็นสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนจำนวน 8 ไร่
ปลูกพืชพรรณต่าง ๆ จำนวน 50 ชนิด พื้นที่นอกจากนี้เป็น อาคารเรียนและหอพักนักเรียน ซึ่งตามบริเวณหอพัก
และอาคารเรียนจะปลูกพรรณไม้นาน ๆ ชนิด