7. การแสดงข้อความบนเว็บเพจเป็นภาษาไทย        การแสดงข้อความบนเว็บเพจเป็นภาษาไทย
                 ถ้าต้องการพิมพ์ข้อความต่าง ๆ ที่เป็นภาษาไทยให้แสดงบนหน้าจอทางอินเทอร์เน็ต ก็สามารถทำได้โดยใช้ชุดคำสั่ง  charset=TIS-620 หรืออาจเป็น charset=windows-874 เพื่อกำหนดชุดตัวอักษรแบบใดในการแสดงผล ภาษาไทยก็ได้  ดังภาพที่ 2.8

<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=TIS-620">
<TITLE>
ข้อความที่แสดงบนแถบ  TITLE BAR
</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
ข้อมูลต่าง ๆ หรือรูปภาพต่าง ๆ ที่ต้องการแสดงบนหน้าเว็บเพจ
<BODY>
</HTML>


ภาพที่ 2.8 การแสดงผลการกำหนดการใช้ภาษาไทยบนเว็บเพจ


มีปัญหาติดต่อ ครูพิศมัย จินดำ : pitsamai_mee@hotmail.com