เริ่มจับเวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

ป้อนข้อมูลก่อนทำข้อสอบ

ชื่อ-นามสกุล เลขที่ ห้อง


แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML
วิชา การสร้างเว็บเพจ (ง 41202)

คำชี้แจง :: ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

 

   1. ในเว็บเพจหนึ่งหน้า คำสั่ง <BR> สามารถใช้สูงสุดกี่ครั้ง ?
      5 ครั้ง
      10 ครั้ง
      20 ครั้ง      
      ไม่จำกัดจำนวน

   2. โปรแกรมใดใช้เขียนคำสั่ง HTML ?
      Dos
      Notepad
      Adobe Reader
      Internet Explorer

   3. คำว่า Web Page มีความหมายตรงกับข้อใด ?
      เอกสารเวิร์ด
      งานพิมพ์ในคอมพิวเตอร์
      งานกราฟิกต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์
      เอกสารที่เผยแพร่ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   4. ในภาษา HTML สามารถกำหนดขนาดของเส้นคั่นได้ กี่แบบ ?
      3 แบบ
      5 แบบ
      10 แบบ
      ไม่จำกัดขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เขียนโปรแกรม

   5. ข้อใดไม่ใช่คำสั่งหลักในการเขียนโครงสร้างภาษา HTML ?
      <END>
      <HTML>
      <BODY>
      <TITLE>

   6. หากต้องการเข้าโปรแกรมเพื่อเขียนเว็บเพจจะต้องทำอย่างไรบ้าง ?
      Start -> Notepad
      Start -> Programs -> Notepad
      Start -> Programs -> Accessories -> HTML
      Start -> Programs -> Accessories -> Notepad

   7. ส่วนประกอบของ Web page ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยส่วนใดบ้าง ?
      ส่วนหน้า และส่วนย่อย
      ส่วนหัว และส่วนเนื้อหา
      ส่วนหัว ส่วนกลาง ส่วนท้าย
      ส่วนหัว ส่วนเนื้อหา ส่วนท้ายเอกสาร

   8. ในภาษา HTML สามารถจัดวางข้อความในแนวนอนได้กี่ตำแหน่ง ?
      2 ตำแหน่ง
      3 ตำแหน่ง      
      4 ตำแหน่ง
      5 ตำแหน่ง

   9. หากต้องการเปลี่ยนสีข้อความต้องใช้คำสั่งใด ?
      <FONT SIZE>
      <FONT FACE>
      <FONT COLOR>
      <FONT BGCOLOR>

   10. คำสั่ง <U> ใช้ทำอะไร ?
      ตัดคำ
      ขึ้นบรรทัดใหม่
      ขีดเส้นใต้ข้อความ
      กำหนดให้ข้อความเป็นตัวเอียง

   11. คำสั่ง BGCOLOR ต้องพิมพ์ไว้ที่ส่วนใด ?
      <TITLE>
      <HEAD>
      <BODY>
      <HTML>

   12. หากต้องการ  111114    ต้องใช้คำสั่งใด ?
      11111<SUB>4</SUB>
      11111<SUP>4</SUP>
      <U>11111<SUB>4</SUB>
      <U>11111<SUP>4 </SUP>

   13. <IMG SRC= "TOON.JPG" ALIGN=TOP> เป็นการจัดการรูปภาพแบบใด ?
      รูปภาพอยู่ทางด้านขวา
      รูปภาพอยู่ทางด้านบน     
      ข้อความอยู่ทางด้านบนของรูปภาพ
      รูปภาพอยู่ทางด้านซ้ายของข้อความ

   14. HSPACE ใช้ในการจัดการกับรูปภาพได้อย่างไร ?
      <IMG SRC "ชื่อไฟล์รูปภาพ"HSPACE ระยะของเส้นกรอบ
      <IMG SRC="ชื่อไฟล์รูปภาพ" HSPACE=ระยะห่างแนวตั้ง>
      <IMG SRC "ชื่อไฟล์รูปภาพ" HSPACE ระยะห่างแนวนอน>
      <IMG SRC= "ชื่อไฟล์รูปภาพ" HSPACE=ระยะห่างของกรอบ>

   15. การใส่รูปภาพลงในเว็บเพ็จจะต้องใช้แท็กใด ?
      <IMG SRR>
      <PICTURE>
      <MARQUEE>
      <IMG SRC>

   16. การใส่รูปภาพแถวใดแถวหนึ่ง ขณะอยู่ในช่อง ควรจะมีการกำหนดรูปแบบตามข้อใด ?
      <TR><IMG SRC="ชื่อและนามสกุลของรูปภาพ"> </TR>
      <TD><IMG SRC = "ชื่อและนามสกุลของรูปภาพ"></TD>
      <TABLE><IMG SRC="ชื่อและนามสกุลของรูปภาพ"></TABLE>
      <CAPTION><IMG SRC="ชื่อและนามสกุลของรูปภาพ"></CAPTION>

   17. นำรูปภาพเป็นลายพื้นหลังเว็บเพจใช้คำสั่ง BACKGROUND = river.jpg แทรกไว้ที่ส่วนใด ?
      <HEAD>
      <BODY>
      <TITLE>
      <HTML>

   18. ในคำสั่งสร้างตาราง คำสั่ง <TD>...</TD>  หมายถึงอะไร ?
      คำสั่งแบ่งแถว
      คำสั่งแบ่งสดมภ์
      คำสั่งแยกตาราง
      คำสั่งเริ่มต้นตาราง

   19. แท็ก <TABLE BORDER = "1" BORDERCOLOR = "PINK"> </TABLE>
       คือ การกำหนดสิ่งใด ?

      กำหนดชื่อเรื่องของตาราง
      กำหนดสีเส้นขอบของตาราง
      กำหนดการสร้างแถวของตาราง
      กำหนดการสร้างคอลัมน์ของตาราง

   20. คำสั่งใดไม่เกี่ยวกับการแสดงลำดับรายการ ?
      <UL>
      <LI>
      <OL>
      <RL>

   21. คำสั่ง <DL> เป็นคำสั่งแบบใด ?
      กำหนดหัวข้อเรื่องแบบตัวเลข
      กำหนดหัวข้อเรื่องโดยใช้รูปภาพ
      กำหนดหัวข้อเรื่องโดยใช้ข้อความ
      กำหนดหัวข้อเรื่องโดยใช้สัญลักษณ์

   22. การกำหนดตำแหน่งของข้อมูลในแต่ละช่องควรกำหนดใน แท็กใด ?
      <TD>...</TD>
      <TR>...</TR>
      <TABLE>...</TABLE>
      <CAPTION>...</CAPTION>

   23. การสร้างเฟรมหมายถึงข้อใด ?
      เป็นการจัดลำดับหน้า
      เป็นการจัดลำดับการเชื่อมโยง
      การแบ่งเว็บไซด์เป็นส่วนต่าง ๆ
      การแบ่งหน้าจอเว็บเพจเป็นส่วนต่าง ๆ

   24. target='_blank' หมายถึงข้อใด ?
      แสดงผลโดยการเปิดเว็บบราวเซอร์
      เป็นคำสั่งให้เปิด link ในหน้าใหม่
      แสดงผลภายในเฟรมปัจจุบันที่กำลังทำงานอยู่
      แสดงผลบนพื้นที่ทั้งหมดของทุกเฟรมที่อยู่ภายใต้คำสั่ง <FRAMESET>

   25. แท็ก <TABLE>...</TABLE>ใช้ควบคุมคำสั่งใด ?
      กำหนดชื่อเรื่องของตาราง
      กำหนดการสร้างแถวในภาษา HTML
      กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของตาราง
      กำหนดการสร้างคอลัมน์จุดเริ่มต้นและสิ้นสุด

   26. <FRAMESET ROWS = "20%,30%,*"> เกี่ยวข้องกับข้อใด ?
      แบ่งหน้าจอเป็นแนวตั้ง
      แบ่งหน้าจอเป็นแนวนอน
      แบ่งหน้าจอเป็นแนวตั้ง 3 ส่วน
      แบ่งหน้าจอเป็นแนวนอน 3 ส่วน

   27. การสร้างเฟรมย่อยเกี่ยวข้องกับข้อใด ?
      "SCR"
      "NORESIZE"
      < FRAME  NAME=”...”>
      <FRAMESET>...</FRAMESET>

   28. ไฟล์รูปภาพที่นำมาใช้ตกแต่งเว็บเพจที่เป็นภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวส่วนมากมีนามสกุลอะไร ?
      jpg
      bmp
      gif
      psd

   29. target='_top' หมายถึงข้อใด ?
      แสดงผลโดยการเปิดเว็บบราวเซอร์
      เป็นคำสั่งให้เปิด link ทับหน้าเดิมทั้งหมด
      แสดงผลบนพื้นที่ทั้งหมดของเว็บบราวเซอร์
      แสดงผลภายในเฟรมปัจจุบันที่กำลังทำงานอยู่

   30. ข้อใดเป็นการใช้งานคำสั่งในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง E-Mail ได้อย่างถูกต้อง ?
      <A HREF=" pitsamai_mee@hotmail.com">ไปยังอีเมล์ <\A>
      <A HREF ="mailto:pitsamai_mee@hotmail.com">ไปยังอีเมล์ </A>
      <A HREF ="e_mailto:pitsamai_mee@hotmail.com">ไปยังอีเมล์ </a>
      <A HREF ="e-mailto:pitsamai_mee@hotmail.com">ไปยังอีเมล์ </a>